Dirigit a: PIME FEDERcolorImpiva.png
Data límit: Fins al 19 de Febrer de 2008
 
Objecte

Propiciar la participació de PIME en la generació de solucions tecnològiques d'interés general que afavorisquen el progrés industrial de la Comunitat Valenciana, i en concret en les solucions als reptes tecnològics relacionats en l'annex II i desenvolupades en la adreça d'Internet de l'IMPIVA: www.impiva.es.

beneficiarios.gif Beneficiaris
 
PIME amb seu social o establiment productiu en la Comunitat Valenciana que desenvolupen el projecte en este àmbit geogràfic.

 • L'investigador principal del projecte d'investigació haurà de ser emprat o soci de l'empresa que sol·licita l'ajuda.
 • La presentació d'un projecte al Programa Gesta és incompatible amb la presentació a altres programes de l'IMPIVA, per la qual cosa en el cas de produir-se esta circumstància, només s'atendran les sol·licituds davall el marc del Programa GESTA.
 • Quan una empresa haja rebut en convocatòries anteriors de GESTA una ajuda per a resoldre un problema tecnològic determinat, no podrà optar a noves ajudes per al mateix problema en convocatòries posteriors.  

actuacionesApoyables.gif Actuacions recolzables

Projectes d'I+D que es realitzen durant l'exercici 2008,  dirigits a la resolució d'algun dels objectius tecnològics inclosos en l'annex, dels resultats de la qual poguera derivar-se un producte innovador que puga tindre aplicació industrial real i viable.
   
Els projectes tindran la qualificació d'investigació industrial o desenvolupament precompetitiu en funció del compliment de les següents característiques:

 • Investigació industrial:
Investigació planificada o estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o servicis, o contribuir a millorar considerablement els existents.
 • Desenvolupament precompetitiu:
Materialització dels resultats de la investigació en un pla, esquema o dibuix per a productes, processos o servicis nous, modificats o millorats, inclosa la creació d'un prototip no comercialitzable. Pot comprendre també la formulació de projectes de demostració inicial o projectes pilot sempre que saquest projectes no puguen convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o la seua explotació comercial. No inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de producció, processos de fabricació, servicis existents i altres operacions en curs, encara quan les aquestes modificacions puguen representar les seues millores.

Els projectes apoyables haurien d'haver-se iniciat amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables, amb intensitat variable en funció de la classificació del projecte, fins als següents màxims:
 • Projectes considerats d'investigació industrial: 60%
 • Projectes de considerats de desenvolupament precompetitiu: 35%

Els percentatges anteriors podran arribar fins al 75% i 50% respectivament en funció que es complisquen diferents condicions relatives al mapa regional d'ajudes o tinga un plantejament multidisciplinari d'acord amb els objectius d'un projecte o programa específic mamprés en virtut del VII Programa Marc o Eureka.
   
Així mateix podran arribar fins al 70% i 45% respectivament en el cas que els resultats del projecte tinguen una àmplia difusió científica en conferències i revistes tècniques professionals.
   
La Comissió del programa podrà establir un límit d'ajuda per empresa o per projecte, en cap cas es podrà superar el límit de 5 milions d'euros i ni de 10 milions d'euros en el cas de projectes Eureka.
   
No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns i servicis.
 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els tipus de cost previstos podran ser els següents:

1. Servicis d'assessorament i semblants.
 • Contractació amb Centres d'Investigació.
 • Obtenció de coneixements tècnics i adquisició de patents a preu de mercat.
 • Obtenció de coneixements tècnics i adquisició de patents a preu de mercat.
 • Consultoria i servicis equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació.
 • Gastos d'auditoria necessaris per a certificar la realització del projecte.

2. Instrumental.
Equipament de laboratori i experimentació, adquirit exclusivament per al projecte i sense una altra utilitat que per a ell mateix.
   
3. Materials.
Materials i components necessaris per a l'activitat d'investigació que tinguen caràcter consumible o fungible
   
4. Recursos humans. 
Els gastos del personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar) durant el temps en què estiguen exclusivament dedicats al projecte d'investigació. Es considerarà com a cost subvencionable l'import líquid a percebre en nòmina pel treballador.
   
5. Registre de patents.
Costos relatius a la preparació i presentació de la sol·licitud, gastos de traducció o de validació del dret en altres jurisdiccions i costos de defensa de la validesa del dret en què s'haja incorregut amb motiu de la tramitació oficial de la sol·licitud i en eventuals procediments d'oposició.

La imputació de gastos al projecte haurà de basar-se en un mètode just i equitatiu degudament explicitat.

Terminis

El termini de presentació començarà el dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i finalitzarà el 19 de febrer de 2008.

Criteris de valoració

A. Qualitat del projecte: 40 punts
 • Rellevància del repte cientificotècnic: 10
 • Solució nova per al mòn: 10
 • Adequació del pla de treball: 5
 • Viabilitat de la solució: 5
 • Competitivitat del pressupost: 5
 • Patentabilidad: 5

B. Viabilitat economicofinancera: 20 punts
 • Àmbit i grandària del mercat potencial: 10
 • Capacitat d'atracció d'inversió privada: 10
   
C. Característiques del sol·licitant: 35 punts
 • L'investigador principal és inventor amb prèvies patents o models d'utilitat: 10
 • L'investigador principal té publicacions científiques relacionades: 10
 • L'investigador principal ha participat en projectes relacionats amb el problema i la seua solució: 10
 • Promotor o empresa creada en 2008: 5

D. Aspectes socioeconòmics: 5 punts
 • Incorporació1 de discapacitats per damunt del mínim legal: 1
 • L'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats: 1
 • Projecte desenvolupat en zones d'interés preferent: 3

Sol·licitut i documentació

1. Presentació de sol·licituds.
1.1. Sol·licitud normalitzada i documentació que ha d'acompanyar-la.
1.1.1. Sol·licitud normalitzada.
Els sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud normalitzada omplida utilitzant el programa informàtic que es pot descarregar des de la adreça d'Internet de l'IMPIVA: www.impiva.es, o que es posarà a disposició dels sol·licitants en qualsevol de les seus de l'IMPIVA que s'indiquen en articles posteriors.

1.1.2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud normalitzada .
1.1.2.1. Còpia en suport magnètic (CD-ROM) de la sol·licitud referida anteriorment.

1.1.2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
a) Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, si bé podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d'algun document concret.

b) En el cas de sol·licitants la inscripció del qual en el Registre Mercantil no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), s'haurà d'aportar fotocòpia dels documents següents:
 • Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
 • Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
 • DNI si és empresari individual.
No serà necessari aportar la documentació anterior que ja obre en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a este efecte segons model disponible en la adreça d'Internet de l'IMPIVA: www.impiva.es .

c) Quan el sol·licitant siga una empresa en fase de constitució, s'haurà d'aportar almenys fotocòpia del DNI del promotor.

1.2. Alternativament, els interessats podran presentar davant del Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana, a través de la adreça electrònica www.gva.es, o directament a través de la pàgina web de l'IMPIVA, www.impiva.es, sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb el procediment regulat en esta convocatòria.

Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre Telemàtic que estiguen firmats electrònicament per mitjà d'una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat , i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat l'oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm Actualment l'IMPIVA presta tal servici de certificacions en la seua seu de València.

1.3.
A fi de potenciar l'èxit dels objectius de la present resolució, l'IMPIVA podrà traslladar les sol·licituds a altres programes o convocatòries d'ajudes.

1.4. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb aquestes administracions. En qualsevol cas l'IMPIVA es reserva el dret a requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda presente alguna incidència.


1.5. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no ho fera se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud.


2. Manera de presentació de sol·licituds.

Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IMPIVA podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en l'imprés de sol·licitud, sempre que quede constància de la recepció per aquell.


3. Termini de presentació de sol·licituds.
Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2008 i 2009 d'acord amb el seguent calendari:

 • Anualitat 2008: des del dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 29 de febrer de 2008.
 • Anualitat 2009: Des del dia 1 març de 2008 fins al 28 de febrer de 2009.
   

4. Lloc de presentació de sol·licituds.
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous:
IMPIVA Alacant-oficina PROP: C/Churruca, 29. 03003 Alacant.
IMPIVA Castelló-oficina PROP: Av. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
IMPIVA València: Plaça de l'Ajuntament, 6. 46002 València.

4.2.
També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una Oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'Oficina de Correus abans de ser certificada.

4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.