RÉGIM DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COMPENSACIÓ DEL PECV 2017
RÉGIM DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COMPENSACIÓ DEL PECV 2017

 

Dirigit a: Municipis y mancomunitats de municipis
 
Presentació sol-licituds:  Des del 07/08/2017 fins el  20/10/2017*

* A continuació es descriuen breument les característiques principals del Fons de Compensació en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. En qualsevol cas, la informació que es considerarà vinculant amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 14 de juliol de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017 (DOCV nº 8094, 28/07/2017).

Objetiu

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona. Per a la convocatòria de l'any 2015 podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 segons la següent quantia i distribució:
 

Zona

Romanent 2015 (€)

Ingressos 2017 (€)

Total Fons 2017 (€)

1

57.994,83

233.046,00

291.040,83

2

67.662,17

271.887,00

339.549,17

3

105.445,11

423.720,00

529.165,11

6

56.028,53

462.090,20

518.118,73

7

6.774,68

253.055,00

259.829,68

8

2.509,72

233.046,00

235.555,72

10

56.737,01

294.720,80

351.457,81

11

4.488,27

373.697,50

378.185,77

12

2.445,28

215.391,00

217.836,28

TOTAL

360.085,60

2.760.653,50

3.120.739,10

 

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis
 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.
Projectes d’impuls de les energies renovables:
 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.
Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:
 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.
 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

Les ajudes que s'estableixen en la present Resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut, es determinaran en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, sent el percentatge màxim d'ajuda el 100% sobre el cost elegible del projecte.

Els projectes s'hauran d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables l’IVA suportat, així com altres tributs, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 07/08/2017 fins a 20/10/2017 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 15/02/2019 15/02/2019 (**)

(**) Según Resolución de 21/09/2018 del Jefe de Departamento de Planificación, Estudios y Energías Renovables del IVACE.

Criteris de valoració

La valoració de les actuacions sol·licitades es realitzarà aplicant els següents criteris:

a) Característiques del municipi (màxim 30 punts).

De manera prioritària i per aquest ordre:
a.1) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada en els mateixos (màxim 15 punts).
a.2) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però resulten afectats visualment pels mateixos des d'algun punt del seu casc urbà (màxim 7 punts).
a.3) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs (màxim 3 punts)..
a.4) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals alberguen parcs eòlics, en aquest cas l'ordre de prioritat serà inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors suportats i directament proporcional al grau d'afecció provocat pels mateixos (màxim 5 punts).

b) Característiques i interès del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 9 punts).

b.1) Interès social. Es valora l'interès del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàleg (màxim de 3 punts).
b.2) Interès mediambiental. Es valora l'interès del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs (màxim de 4 punts).
b.3) Interès econòmic. Es valora l'interès del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos (màxim de 3 punts).

c) Distribució equilibrada temporal dels fons entre els municipis. Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda pel que fa a altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de Compensació del Pla Eòlic (màxim 10 punts).

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:
a) Tots els sol·licitants d'aquestes ajudes estaran obligats a presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajuda, còpia de qualsevol dels següents documents: cèdula d'habitabilitat, llicència d'obres, permís d'obertura, certificat emès per l'òrgan pertinent de l'ajuntament del municipi o document que acredite la legalitat de l'edificació/activitat en la qual vaja a executar-se el projecte.

b) Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, abans de la contracció de la despesa, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe signat pel secretari o interventor.

c) Declaració responsable referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat, per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

d) Declaració responsable de no estar culpable en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtenir la condició de beneficiari de subvencions. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

i) Quan les actuacions objecte de subvenció requerisquen, -d'acord amb la legislació i normativa vigent-, projecte tècnic subscrit per tècnic competent, el sol·licitant haurà de presentar aquest projecte. Els projectes tècnics que, d'acord amb la legislació vigent, hagen de ser redactats i signats per un tècnic titulat competent i es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent hauran d'acompanyar-se d'una declaració responsable del tècnic titulat competent projectista, segons model disponible en la web .

f) Les entitats que sol·liciten aquestes ajudes hauran de presentar declaració responsable, implementada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud, sobre el compliment de la normativa i integració laboral de persones amb discapacitat o si escau, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes establits en l'article del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

 

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació s'haurà de consultar els documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV nº 5.416, 28/12/2006).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV nº 5.922, 29/12/2008).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV nº 6931, 27/12/2012)

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 7432, 29/12/2014)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar