PLA RENOVE FINESTRES 2017
PLA RENOVE FINESTRES 2017

Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge

d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds 6 de març de 2017 fins al 30 de juny de 2017.
L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2017.

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 17 de febrer de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de Finestres 2017, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal•ladores. (DOGV nº 7990 de 01/03/2017)

 

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció

La renovació de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges que complisquen amb les següents especificacions tècniques:

 • Les finestres i portes finestra hauran de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calefactats o refrigerats de l'ambient exterior), no sent objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades situades en els tancaments interiors.
 • Els envidraments a substituir hauran de ser envidrament simple. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidraments existents podran ser simples o dobles. .
 • Les noves finestres i/o portes-finestra hauran de comptar amb marcat CE.
 • Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ≤ 27 m3/h•m2 a 100 Pa (Classe 2 o superior) segons norma UNE-EN 12207
 • Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes finestra hauran de ser depenent de la classificació de poblacions arreplegades en l'Annex I, les detallades en la següent taula:

finestres-esquema2016

Les renovacions han de tenir com a destinació final la seua instal·lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.

No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:

 • Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
 • Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balconades o galeries, o ampliar la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
 • La renovació de finestres o portes-finestra interiors situats en tancaments en contacte amb espais habitables.
 • La renovació dels marcs o envidraments únicament
 • La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel.les, tendals, "films" o "screens" de protecció solar
 • Es consideraran només projectes la inversió dels quals siga superior a 1.000 €, IVA no inclòs.
 • No podran acollir-se a les presents ajudes les inversions realitzades amb anterioritat a la data d'inici de la campanya.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 La quantia de l'ajuda individual serà com a màxim de 90 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc). L'ajuda es compon de 2 parts:

• L'aportació de l'IVACE que serà com a màxim de 75 €/m2 i que s'ingressaran en el compte bancari del sol·licitant després de verificar la documentació exigida en la convocatòria.
• L'aportació de l'empresa instal·ladora que consistirà en un descompte de 15 €/m2 que es realitzarà directament en la factura (abans d'aplicar l'IVA).

La quantia de l'ajuda per a l'adquisició dels diferents elements (envidrament, marc, contramarc i instal·lació), no podrà suposar en cap cas una reducció del preu del mateix superior al 30% del cost del envidrament, marc, contramarc i muntatge (IVA inclòs i descomptada l'aportació de l'instal·lador), per la qual cosa s'haurà de reduir si escau la quantia de l'ajuda fins a aquest límit.

Així mateix la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual se substituïsquen les finestres.

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 6 de març de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2017.

 

Procediment
 • Una vegada el beneficiari decidisca dur a terme la renovació de les finestres i/o portes-finestra, es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web (www.planrenove.gva.es).
 • L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 de la present Resolució.
 • La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprès de sol·licitud normalitzat estiga degudament emplenat, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En aquest moment, se li atorgarà un nombre d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes
 • Per a emplenar l'imprès de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web www.planrenove.gva.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
 • És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50 euros.
 • Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
 • Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 • Amb la finalitat de que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en aquesta pàgina d'IVACE i en la pàgina web específica del pla (www.planrenove.gva.es).
 • Una vegada concedida l'ajuda, l'IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

La informació completa sobre el procediment a seguir, tant per part dels instal·ladors com dels beneficiaris, es troba en l'oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove

 

telefono.png

900 90 14 28

Horari d'atenció telefònica: de 9 a 14 i de 16 a 19 hores

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 

Els comerços o empreses instal·ladores interessades a participar en el pla d'ajudes RENOVE hauran de remetre a l'adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat disponible en la pàgina web www.planrenove.gva.es, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 de maig de 2017.

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.


>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar