PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2017
PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2017
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.  
Data presentació sol·licituds Des del 12 de gener de 2016 fins al 17 de juny de 2016
L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016.

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 17 de febrer de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de Calderes Domèstiques 2017, destinades a la substitució de les calderes actuals per unes altres de major eficiència energètica, i es convoca, així mateix, l'adhesió d'empreses instal•ladores (DOGV nº 7990 de 01/03/2017)

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes domèstiques de calefacció actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient, en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

 

beneficiarios.gif Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 
Es considera una activitat susceptible d’ajuda la substitució d’una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica, que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta, que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal•lació particular de calefacció, assolir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament Delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013), amb un rendiment estacional ≥ 92% (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell d'emissions NOx<70 mg/kWh, i tindre instal•lat un dels següents sistemes de control/regulació:

    a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d’ambient ON/OFF control.
    b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants)
    c) Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).
 
Serà condició indispensable que l’aparell substituït siga retirat del mercat, fet que serà acreditat per l’empresa instal•ladora en firmar el bo de l’ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE o en l’oficina de campanya.
Només serà subvencionable la compra, per cada beneficiari d’una única caldera i sempre amb la corresponent substitució de l’aparell antic per un nou equip dels especificats en el “Llistat Renove Calderes”, segons el que estableix l’article següent.
Les calderes eficients objecte d’aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la seua instal•lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.
La nova instal•lació haurà de complir amb el Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), aprovat per Reial Decret 1027/2007 i amb l'altra normativa vigent que s’aplique en el moment de dur a terme la instal•lació.
 
No serà objecte de subvenció:
    a) La substitució d’una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient ON/OFF, V o VI. Si la instal•lació a substituir ja disposa d’aquest sistema de control/regulació i es mantindrà en la nova instal•lació, haurà de justificar-se documentalment per mitjà de fotografies, factures de compra, etc., en la sol•licitud d’ajudes.
    b) La substitució d’una caldera col•lectiva o centralitzada que de servei a diversos habitatges per calderes individuals ubicades en cada un dels habitatges.
    c) La substitució d’una caldera individual per una caldera col•lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges.
    d) Les calderes substituïdes amb anterioritat a la data d’inici de la campanya.
    e) Quan la caldera substituïda siga de condensació, a excepció que la substitució esmentada comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.
    f) Quan no existisca substitució d’equips. 
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
INSTAL.LACIÓ COMBUSTIBLE     Emissions NOx AJUDA (*) 
Calderes Condensació Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh 300 €

L'ajuda es compon de dues parts:

•   L’aportació de l’IVACE serà de 250 euros per caldera substituïda.

•   L’aportació de l’empresa instal•ladora que consistirà en un descompte de 50 euros en la factura.
 
L’aportació de l’IVACE, s’abonarà per mitjà de transferència bancària al compte indicat en la sol•licitud, una vegada finalitzada la tramitació amb resultat favorable. L’aportació de l’empresa instal•ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.
La quantia de l’ajuda per a l’adquisició de l’aparell, no podrà excedir en cap cas del 30% del cost de la instal•lació (preu de l’equip i muntatge, IVA inclòs), pel que s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins al límit esmentat. En aquest cas serà l’aportació de l’IVACE la que es reduirà fins al límit del 30%.
L’import total de l’ajuda de l’IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 6 de març de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2017.

 

Procediment
  • Una vegada el sol·licitant decidisca dur a terme la substitució de la caldera, es posarà en contacte amb un instal·lador o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web planrenove.gva.es.
  • L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 de la present Resolució.
  • La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprès de sol·licitud normalitzat estiga degudament emplenat, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En aquest moment, se li atorgarà un nombre d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes
  • Per a emplenar l'imprès de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web planrenove.gva.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
  • És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50 euros.
  • Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
  • Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
  • Amb la finalitat de que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en aquesta pàgina de l'IVACE i en la pàgina web específica del pla (planrenove.gva.es).
  • Una vegada concedida l'ajuda, l'IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

La informació completa sobre el procediment a seguir, tant per part dels instal·ladors com dels beneficiaris, es troba en l'oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove

telefono.png

900 90 14 28

Horari d'atenció telefònica: de 9 a 14 i de 16 a 19 hores

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

Els instal·ladors i empreses instal·ladores interessades a participar en el Pla d'ajudes *RENOVE hauran de fer lliurament en l'adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat disponible en la pàgina web www.planrenove.gva.es, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà l'endemà de la publicació de resolució de convocatòria de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 31 de maig de 2017.

El llistat dels instal·ladors i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE (www.planrenove.gva.es) i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.


>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar