Ivace
Naturalesa jurídica, normativa i funcions

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE 

CIF nº Q-4640001-F

Domicili social i Registre d'entrada: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2 -

                                                             C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) - 46018 València 

.........................................................................................................................................................................................

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és una entitat de dret públic, integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat de les previstes en l'article 2.3.a) 3º de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic i de Subvencions.

Per Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat l'Institut de la Petita ii Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) va modificar la seua denominació per la d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), i va passar a assumir els àmbits competencials de l'AVEN, SEPIVA, IVEX, prèvia supressió i extinció d'aquestes entitats.

L'Institut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització de les seues finalitats de gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les empreses, en matèria d'innovació, emprendiment, internacionalització i captació d'inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecten al marc d'actuació atribuït a l'IVF sense perjudici dels convenis de col·laboració i restants acords que s'instrumenten entre est i l'IVACE, així com la promoció d'enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat, quedant adscrit a la conselleria amb competència en matèria d'indústria.

 

Altres centres de treball

  • Alacant. C/ Churruca, 29-3º - 03003 - ALACANT - Tel. 965 934 999
  • Castellón. C/ Ginjols, 1 - 12003 - CASTELLÓ - Tel. 964 270 300

 

Normativa

 

 

Funcions

A. Establir, gestionar i tramitar línies d'ajuda i incentius dirigits a la creació, modernització i internacionalització de les empreses valencianes, així com a finalitats de conservació, estalvi, diversificació i eficiència energètica.
B. Promoure, establir i executar sistemes d'assistència tècnica, assessorament i formació dirigits a la creació, manteniment, modernització i internacionalització de les empreses i la seua activitat.
C. Facilitar i contribuir al finançament de l'empresa valenciana.
D.

Gestionar i comercialitzar naus i solars industrials o comercials i col·laborar amb les empreses per a l'assoliment d'aquesta finalitat.

E. Inspecció tècnica, gestió i control en l'àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrials..
F. Promoure, gestionar i coordinar infraestructures industrials, de recerca, desenvolupament i innovació, parcs i instituts científics i tecnològics i centres empresarials de desenvolupament i innovació tecnològica.
G. Analitzar, assessorar, proposar i executar mesures en matèria de conservació, estalvi i diversificació energètica en tots els sectors empresarials.
H. Promoure i fomentar la mobilitat sostenible i la utilització racional de l'energia, mitjançant la utilització de noves tecnologies i fonts renovables d'energia en equips i processos, així com la racionalització del consum, l'augment de l'eficiència energètica i la reducció dels costos energètics..
I. Analitzar, proposar i promoure, si escau, les infraestructures energètiques necessàries per a complir amb els objectius de subministrament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en fonts d'energia com en qualitat de la mateixa, aplicant polítiques actives de gestió de la demanda energètica.
J. Realitzar la gestió energètica dels edificis de la Generalitat, així com gestionar el registre de certificació energètica d'edificis i altres aspectes normatius i reglamentaris relacionats amb instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)
K. Intercanviar coneixements i tecnologies amb altres països i representar a la Comunitat Valenciana en els diferents òrgans regionals, nacionals o internacionals relacionats amb temes energètics en qualsevol dels seus aspectes que li siguen encomanats per la *consellería que ostente les competències en matèria d'energia.
L. Atraure, promocionar i mantenir la inversió, tant nacional com a estrangera, a la Comunitat Valenciana.
M. Participació, en el marc de les seues competències, en el disseny, coordinació, adreça i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l'Administració europea, central i autonòmica.
N. Realitzar i difondre tota classe d'estudis, informes i activitats relatius a l'àmbit dels objectius i funcions d'aquesta entitat.
Ñ. Quantes actuacions siguen necessàries i adequades a la consecució de les finalitats i objectius propis de l'entitat, així com les previstes en la normativa vigent i les que se li puguen atribuir o assignar.

 .........................................................................................................................................................................................