MEMÒRIA MOSTRARIS
MEMÒRIA MOSTRARIS
La Memòria comprén els dos documents que s'assenyalen a continuació. Haurà de presentar-se un exemplar de la memòria tècnica signat pel sol·licitant i un exemplar de la mateixa en format electrònic.
Ambdós documents es corresponen amb els que requerix el Ministeri d'Economia i Competitivitat a l'empresa per a sol·licitar l'Informe Motivat.
 
Complementàriament, haurà d'adjuntar-se a la memòria tècnica l'assenyalat en document adjunt sobre els col·laboradors externs en el desenvolupament del mostrari.

Com enllaç d'interés s'adjunta a continuació la documentació a presentar per a sol·licitar informe Motivat per activitats de mostraris.


>> Documentació a presentar